Technisch Installatie Buro BV

KvINL erkend installateur

Over Bakker TIB

Kwaliteit voor Installatie Nederland

Kwaliteit heeft een uithangbord
Kwaliteit in de installatiesector heeft een uithangbord: KvINL. Al enkele jaren kunnen installatiebedrijven zich certificeren volgens verschillende beoordelingsrichtlijnen (BRL’en) die een waardeoordeel geven over de installaties die deze bedrijven opleveren. Een ondernemer in de installatiesector die besluit zijn activiteiten volgens één of meerdere BRL’en te laten certificeren, mag aan dit werk het KvINL logo verbinden. Dit is een door de rijksoverheid erkend kwaliteitslabel. Een KvINL-kwaliteitsverklaring staat voor onafhankelijk getoetste kwaliteit op basis van objectieve maatstaven.

Hoe komt die kwaliteit tot uitdrukking?
Een installatiebedrijf dat voor zijn activiteiten aan de KvINL regeling voldoet, moet die kwaliteit dagelijks waarmaken. Een onafhankelijke certificatie-instelling komt enkele malen per jaar willekeurig uitgekozen installatiewerkzaamheden controleren. Elk project dat het gecertificeerde bedrijf uitvoert kan onderwerp van controle zijn. Belangrijk onderdeel binnen de certificering is dat de installaties in ieder geval aan alle wettelijke eisen voldoen. Voorts moeten zij ook aan private kwaliteitseisen voldoen, die de marktpartijen in de desbetreffende beoordelingsrichtlijnen hebben vastgelegd. Vaak verwijst men daarvoor naar de technische publicaties van ISSO, het kennisinstituut voor de installatiesector. Deze ISSO-publicaties hebben een breed draagvlak omdat alle betrokken marktpartijen aan het opstellen daarvan hebben meegewerkt.

Welke waarborg biedt een keuze voor KvINL?
Een installatie die onder het KvINL certificaat is aangelegd, hoeft niet door de afdeling Bouw- & Woningtoezicht van een gemeente te worden gecontroleerd. Met de certificering verklaart de installateur dat hij alle verantwoording op zich neemt als het gaat om de wettelijke aansprakelijkheid ten aanzien van het naleven van de regelgeving. Mochten er fouten optreden, dan moet de installateur deze oplossen. De opdrachtgever kan, als er onenigheid over de kwaliteit ontstaat – en de partijen komen er samen niet uit – de certificatie-instelling inschakelen die het installatiebedrijf heeft gecertificeerd. Deze controleert dan als onafhankelijke derde de geleverde prestatie. Deze certificatie-instelling staat op haar beurt weer onder toezicht van een nationale Raad van Accreditatie, waaraan zij verantwoording moet afleggen. In het uiterste geval trekt de certificatie-instelling, bij wijze van sanctie, het certificaat van het installatiebedrijf in en maakt dit publiekelijk bekend.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief