Technisch Installatie Buro BV

Installatie keuring

NEN-3140

Iedere gebouweigenaar en/of werkgever is volgens de Arbowet verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkplek. Onderdeel hiervan is de veiligheid van de elektrotechnische installatie. Veel ongevallen en branden zijn het gevolg van slecht of onvoldoende onderhouden elektriciteitsnetten. Het is daarom van het grootste belang om de installaties periodiek te laten controleren.

De richtlijnen hiervoor staan in de Arbowet. In de technische norm NEN 3140 staat hoe kan worden voldaan aan de eisen van de Arbowet. Deze norm is de sleutel tot veiligheid bij elektriciteit. NEN 3140 onderscheidt de inspectie van de laagspanningsinstallaties in een gebouw en de inspectie van verplaatsbare elektrische arbeidsmiddelen. Bakker TIB BV kent een aantal NEN-inspecteurs. Zij leggen hun bevindingen vast in een gedetailleerd inspectierapport. Met dit rapport kan de gebouweigenaar aan de verzekering en de Arbeidsinspectie aantonen dat de installatie voldoet aan de NEN.

Rapportage
Naast de visuele controle en de controle door meting en beproeving is ook de rapportage belangrijk. De constateringen die zij doen tijdens de keuring worden opgenomen in een rapport.

De meetgegevens die door middel van het meetapparaat worden bepaald, worden in de computer ingelezen. Vervolgens krijgt u als klant een overzichtelijk rappport.

In dit rapport treft u ook de visuele indrukken aan. Deze vormen ook een belangrijk onderdeel van de keuring.

U ontvangt tenslotte dit rapport. De uitkomst van de keuring kan natuurlijk twee conclusies omvatten: goedgekeurd of afgekeurd. In het laatste geval is het steeds zo dat het gereedschap volledig afgekeurd is. Het is niet mogelijk om een gereedschap gedeeltelijk af te keuren. Natuurlijk kan het zijn dat slechts een klein onderdeel niet in orde is. Wij zullen u dan uiteraard voorstellen om dit probleem voor u op te lossen. Binnen ons bedrijf kunnen wij dit snel voor u in orde brengen. Daarna kan het gereedschap alsnog worden goedgekeurd.

Het kan ook zijn dat een reparatie niet lonend is. In dat geval zullen wij u hier zeker op wijzen zodat u geen kosten hoeft te maken als dit geen zin heeft.

Uiteraard is het de bedoeling dat uw gereedschap goedgekeurd uit de inspectie komt. Meestal is dit ook het geval, zeker als u de gereedschappen jaarlijks laat herkeuren. Uiteraard kunnen wij nooit garanties geven dat er een jaar lang niets stuk gaat aan een gereedschap. Een regelmatige controle heeft echter ontegenzeggelijk een positieve invloed op de betrouwbaarheid van uw gereedschap.

Mocht het gereedschap goedgekeurd zijn, dan wordt op dit gereedschap een sticker geplakt waarop te zien is tot welke datum het gereedschap gekeurd kan worden geacht. Na deze datum is dit niet het geval en bent u dus in overtreding.

Wettelijke kader
Het werken met of aan elektrotechnische installaties is niet zonder gevaar. In de meeste installaties schuilen risico’s die veelal “onzichtbaar” zijn maar snel kunnen leiden tot brand, productieverlies, letsel of … erger.

De Arbo-wet verplicht de werkgever om beleid te voeren dat erop gericht is de veilige situatie te waarborgen. Zorg dat het veilig is. Zorg dat het veilig blijft.

De Arbo-wet geeft geen praktische invulling wat een veilige installaties is en hoe het veilig werken moet worden uitgevoerd, maar verwijst naar een aantal normen op dat gebied. De aangewezen normen voor het veilig werken (o.a. NEN 3140) en het realiseren van een veilige installatie (o.a. NEN 1010) geven het “vermoeden van overeenstemming”. Vrij vertaald betekent dit dus, dat hantering van de norm NEN 3140 geen wettelijke verplichting is, maar in de Arbo-wet wel als middel vermeld wordt om aan de wetgeving te voldoen.

Een middel om ervoor te zorgen dat uw installatie tijdens gebruik veilig blijft, is een periodieke inspectie. De werkgever is hier primair voor verantwoordelijk. In de praktijk wordt dit meestal gedelegeerd naar de installatieverantwoordelijke.

NEN 3140
In de NEN 3140 zijn de veiligheidseisen vastgelegd voor het gebruik van elektrische installaties of het werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties.

Vragen over nen-3140?

Heb je vragen of hulp nodig? Onze experts helpen je graag verder!


Schrijf je in voor de nieuwsbrief